SELOSTUS KÄSITTELYTOIMISTA (REKISTERISELOSTE) Tietosuoja-asetus 30 §; (EU) 2016/679

1 Rekisterien nimi

a) Yhdistyksen jäsenten sähköpostiyhteystiedot
b) Yhdistyksen jäsenten jäsenrekisteri
c) Yhdistyksen tapahtumiin ilmoittautumisen rekisteri

2 Rekisterinpitäjät

a) Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry

Y-tunnus: 0222667-9
Yhdistysrekisterin rekisterinumero: 68.967
Kotipaikka: Helsinki
Rekisteröintipäivä: 01.03.1956

b) Insinööriliitto IL ry

Y-tunnus: 0201364-9
Yhdistysrekisterin rekisterinumero: 196.203
Kotipaikka: Helsinki
Rekisteröintipäivä: 20.04.2007

c) Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry

Y-tunnus: 0222667-9
Yhdistysrekisterin rekisterinumero: 68.967
Kotipaikka: Helsinki
Rekisteröintipäivä: 01.03.1956

3 Yhteyshenkilöt rekisterejä koskevissa asioissa

a) Yhdistyksen tauloudenhoitaja Erkki Ryynänen ryynaer@gmail.com, puh. 040 078 8646

b) Insinööriliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

c)  Yhdistyksen tauloudenhoitaja Erkki Ryynänen ryynaer@gmail.com, puh. 040 078 8646

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a) Yhteydenpito jäsenistöön sähköpostitse.

b) Jäsenet yksilöivien tietojen, jäsenmaksutietojen yms. jäsentietojen ylläpito.

c) Tapahtumiin liittyvien ilmoittautumisten kerääminen, ketkä osallistuvat, ketkä ovat maksaneet jne.

Insinööriliitto IL ry:n jäsenjärjestöt ja niiden jäsenjärjestöt ja niiden jäsenyhdistykset (kuten Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry) ovat antaneet yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon Insinööriliiton ylläpidettäväksi. Insinööriliiton ylläpitämän jäsenjärjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten jäsenten henkilörekisterin (jäsentietojärjestelmän) tarkoituksena on myös välittää jäsenetuja ja -palveluja ko. järjestöjen henkilöjäsenille sekä huolehtia jäsenmaksujen perinnästä henkilöjäseniltä ja tukea koulutuksellista, ammatillista ja työmarkkinallista edunvalvontaa.

5 Rekisterien tietosisältö

a) Jäsenten sähköpostiosoite.

b) Insinööriliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

c) Ilmoittautujan nimi, sähköpostiosoite, muut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot ja ilmoittautumismaksun maksutilanne.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

a) Tiedot saadaan jäseneltä itseltään. Mikäli jo tunnetun sähköpostiosoitteen loppuosa, sen domainnimi muuttuu jäsenen työnantajayrityksen nimenmuutoksen johdosta, voidaan se muuttaa ilman että tieto saadaan suoraan jäseneltä.

b) Insinööriliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

c) Tiedot saadaan ilmoittautujalta itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

a) Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

b) Insinööriliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

c) Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos ne on luovutettava lento- tai laivalippujen varaamistarkoituksessa tms. järjestettävään tapahtumaan suoranaisesti liittyvään tarkoitukseen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Pääsy sähköpostiosoitteisiin on tietoteknisesti suojattu.

b) Insinööriliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

c) Pääsy tietoihin on tietoteknisesti suojattu.

10 Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot, pyynnöstä tiedot annetaan kirjallisesti. IL:n jäsennäkymän kautta jäsen itse pääsee tarkastamaan hänestä rekisteröidyt perustiedot. Jäsenen tulee esittää tarkastuspyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessaan jäsen voi käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsentietorekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta jäsen voi pyytää kirjallisesti. Jäsen pääsee myös itse jäsennäkymän kautta korjaamaan virheellisiä perustietoja.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

a) Jäsen voi pyytää hänen sähköpostiosoitteensa poistamista sähköpostijakelusta, mutta hänelle ei tällöin toimiteta sähköpostitse toimitettavia tietoja millään muulla tavoin.

b) Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten. Rekisteröidyn on em. kiellon voimaan saattamiseksi ilmoitettava rajoituksesta kirjallisesti Insinööriliiton asiakaspalveluun tai jäsennäkymän kautta itse merkitä kielto voimaan.

c) Jäsen voi pyytää hänen tietojensa poistamista tapahtuman osallistujalistasta.

13 Tämän tekstin tekijänoikeuksista

Tämän tekstin tekijänoikeudet kuuluvat Insinööriliitto IL ry:lle ja Raideliikenteen insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt VRI ry, eikä yksittäisillä henkilöillä, jotka ovat koonneet nämä tiedot tai julkaisseet ne yhdistyksen internet-sivuilla ole mitään tekijänoikeuksia näihin tietoihin. Tällaiset henkilöt eivät lopetettuaan aktiivitoiminnan yhdistyksessä tai yhdistyksestä erottuaan voi vaatia tekijänoikeuksia näihin tietoihin.